Trafikförsäkring

En trafikförsäkring är obligatorisk enligt lag, vilket innebär att alla typer av motordrivna fordon som körs och inte är avställda måste ha en trafikförsäkring. Däremot är helförsäkringar och halvförsäkringar för bilar och andra motordrivna fordon frivilliga, även om de har andra fördelar. Som bilägare är det mycket viktigt att ha en trafikförsäkring, den ger inget skydd för själva bilen, men däremot ger den skydd för alla andra i trafiken.

Vem ansvarar för att en trafikförsäkring finns?

Det är fordonets registrerade ägare som ansvarar för detta. Vilket innebär att så fort ett fordon står skrivet på dig, är det du som ansvarar för försäkringen.

Vad en trafikförsäkring täcker

En rad olika moment ingår och trafikförsäkringen täcker bland annat:

 • Skador på person vid olycka. Ersättning ges för både skador på förare och passagerare.
 • Skador vid kollision med annat fordon, och följande sakskador.
 • Skador som uppstår som följd av att man krockar med något annat.

Trafikförsäkra din bil:

ICA-bonus på försäkringskostnaden

 • Fast pris i fem år om du är skadefri

 • Möjlighet till årlig samlingsbonus

 • Högt rankat grundskydd enligt Konsumenternas.se

Bärgningshjälp 24/7 ingår

 • Du får snabb hjälp i Hedvig-appen

 • Ingen självrisk vid stenskott

 • Ingen bindningstid

 • Reparation på valfri verkstad

Anpassat skydd för din trafikförsäkring

 • Ingen bindningstid

 • Trafik, halv- eller helförsäkring

 • Konkurrenskraftigt pris

 • Anpassa din försäkring


Frågor och svar ?

✅ Vad täcker trafikförsäkringen?

En rad olika moment ingår och trafikförsäkringen täcker bland annat:

 • Skador på person vid olycka. Ersättning ges för både skador på förare och passagerare.
 • Skador vid kollision med annat fordon.
 • Skador som uppstår som följd av att man krockar med något annat.

✅ Vad ingår inte i en trafikförsäkring?

 • Skador på ditt eget fordon, däremot omfattas alltså skador som du orsakar på andras fordon.
 • Varor och föremål som transporteras, i de fall man själv varit orsak till en olycka eller skada.
 • Skador som orsakats av skadegörelse.
 • Skador som orsakats av brand.
 • Stöld.

Med anledning av detta kan det vara bra att kombinera en trafikförsäkring med en kompletterande bilförsäkring (dvs. antingen helförsäkring eller halvförsäkring för bilen) om man vill få ersättning även för sådana skador.

✅ Kan man säga upp en trafikförsäkring?

Det går, dock krävs det särskilda omständigheter då denna försäkring som sagt inte är valfri, utan obligatorisk. Man kan dock säga upp sin försäkring när man:

 • Ställer av fordonet.
 • Avregistrerar fordonet.
 • Tecknar en ny försäkring hos en annan försäkringsgivare.
 • Vid ägarbyte, när man säljer sin bil eller fordonet som är försäkrat.

Om inte något av de ovan nämnda scenariona uppfylls, kan man dock inte säga upp sin trafikförsäkring.

✅ Vad händer om man inte skaffar en trafikförsäkring?

Då rapporteras man automatiskt till Trafikförsäkringsföreningen som övervakar detta, och får då betala en straffavgift för detta. Denna avgift (Trafikförsäkringsavgift) är betydligt mer än vad en trafikförsäkringspremie skulle kosta, så det finns ingen anledning att låta det hela gå så långt om man bara kan undvika det.

✅ Hur länge har trafikförsäkringen varit obligatorisk i Sverige?

Den har varit obligatorisk sedan 1929. Dock har försäkringens omfattning varierat något sedan dess.


Skaffa en bra och billig trafikförsäkring online


Vilka skador ersätts av försäkringen?

Det finns många olika bilförsäkringar att välja mellan när du ska försäkra din bil, men för att du ska kunna framföra bilen i trafiken behöver du ha en trafikförsäkring som minst. Trafikförsäkringen i Sverige är obligatorisk och alltså en lag. Men vad innebär en trafikförsäkring och vad kommer den att ersätta om en olycka skulle inträffa?

Enkelt förklarat kan man säga att en trafikförsäkring är ett grundskydd som ser till att täcka skador som kan ha uppstått på fordon, medtrafikanter, övrig egendom eller andra förare som vistas i trafiken. Det försäkringen också inkluderar är att den kan ersätta skador som har orsakats av andra fordon som inte är försäkrade. I grund och botten betyder detta att du som är ägare av ett fordon alltid har rätt till ersättning för skador som har åstadkommits på din bil på grund av att andra trafikanter har varit oaktsamma.

När täcker försäkringen inte?

Det är dock viktigt att vara medveten om att en trafikförsäkring är mycket grundläggande. Därför kommer den inte att täcka skador som uppstår på just ditt eget fordon eller på de personer som har färdats i din bil. För att du ska kunna försäkra även detta behöver du komplettera din försäkring med en halv- eller helförsäkring. Vissa försäkringsbolag erbjuder möjligheten till eventuella tillägg i försäkringen. Exempel på tillägg kan bland annat vara att du får tillgång till krishjälp vid en eventuell olycka, samt att du kan få möjlighet till skadejour under dygnets alla timmar.

Känner du att en trafikförsäkring inte ger dig det skydd som du vill ha bör du titta på vilka halv- eller helförsäkringar som ditt försäkringsbolag erbjuder. Med en sådan får du inte bara ersättning för skador som uppstår på personer som vistas i din bil, utan du får också ersättning för vagnskada, samt om du skulle råka ut för stöld eller om bilen skulle skadas i en brand.

Ett ekonomiskt skydd vid olyckor

Skulle det vara så att du är med om en olycka där andra personer eller egendom har kommit till skada så ser trafikförsäkringen till att skydda även här. När det kommer till trafikolyckor är det väldigt sällan som materiella skador är de som är mest kostsamma. Det som brukar slå hårdast ekonomiskt är kompensation för eventuellt arbetsbortfall och personskador. Har det inträffat en mycket stor olycka där sjukvård, arbetsbortfall och rehabilitering har krävts är det inte ovanligt att skadeståndsbeloppet ligger på flera miljoner kronor. Genom att ha en trafikförsäkring kan du se till att täcka upp för eventuella kostnader som du annars kan behöva stå för om din bil är oförsäkrad.

Var täcker trafikförsäkringen?

Den trafikförsäkring som vi har i Sverige är förvånansvärt heltäckande för att “bara” vara en grundförsäkring. Även om den inte täcker skador på din egen bil eller personer som har färdats i den så kommer den att hjälpa dig med ersättning oavsett var i världen som olyckan inträffar. Försäkringen gäller således inte bara innanför Sveriges gränser, utan även om du tar bilen till ett annat land och en olycka inträffar på plats.


Hur skaffar man en trafikförsäkring?

Du kan teckna försäkringen direkt online hos det försäkringsbolag du väljer.

Detta kan man göra hos en rad olika försäkringsbolag i Sverige. Dock ska alla försäkringsbolag som tillhandahåller dessa försäkringar ha ett speciellt tillstånd för detta, av Finansinspektionen. I listan en bit upp på denna sida hittar du bra försäkringsbolag där du kan teckna en trafikförsäkring.

Hur funkar premierabatter på denna typ av försäkringar?

Om det är så att man haft en trafikförsäkring under lång tid, och inte råkat ut för skador under denna tid, brukar man kunna få en premierabatt som en slags ”belöning”, för att uppmuntra till trafiksäkerheten. Exakt hur mycket rabatt man kan få med anledning av detta kan dock variera något mellan olika försäkringsbolag.

Trafikförsäkring vid bilolycka.

Man kan även få en premierabatt på sin trafikförsäkring om man utöver denna försäkringen tecknar t.ex. en helförsäkring eller halvförsäkring av samma försäkringsbolag, hos många av bolagen. En del försäkringsbolag kan även premiera en lite extra om man utöver försäkringarna för bilen samlar några andra försäkringar hos dem också.

Exakt vad som kan påverka premiens storlek och självrisk är dock bäst att kontrollera med det försäkringsbolag som man vill skaffa försäkringen av, då detta som sagt inte fungerar på samma vis hos alla bolagen.

Byta bilförsäkring, hur går man tillväga?

Alla bilägare vet idag att det är viktigt att ha en bilförsäkring för att få bege sig ut på vägarna. Det få är lika medvetna om är hur man går tillväga om man vill byta den bilförsäkring som man redan har. Orsakerna till varför man vill byta försäkring kan vara många. Det kan till exempelvis handla om att man vill ha ett större och bredare skydd, men det kan också handla om att man vill sänka sina kostnader.

En mycket vanlig fråga är om man har möjlighet att byta bilförsäkringen när man känner för det. Det korta och enklaste svaret på den frågan är nej. Tyvärr kommer du inte att kunna byta försäkring när du vill. Det vanligaste är att du är bunden till din försäkring under minst 12 månader. Hur du betalar din försäkring har i detta fall ingen större betydelse. Även om du betalar per månad så har du ett avtal som binder dig till försäkringen under en viss tid. Det är först när du kommer till brytdatumet för försäkringen som du kommer att kunna gå över till ett annat bolag.

Undantag för att byta under bindningstiden

Det finns vissa undantag som gör det möjligt för dig att ändå byta eller bryta din försäkring i förtid. Dessa undantag brukar vara om du ska skrota bilen eller om du ska sälja den vidare. Den nya ägaren till bilen ska naturligtvis inte vara tvingad till att ha samma försäkring som du valde och en skrotad bil är inte i behov av att försäkras.

Byta försäkring vid brytdatumet

Låt oss säga att du nu har väntat in brytdatumet och det är dags för dig att byta försäkring. Det första du ska göra är att jämföra försäkringsbolagen mot varandra. Genom att jämföra kommer du snabbt och enkelt kunna se vilket försäkringsbolag som kan erbjuda dig mest för pengarna. Använder du dig av en opartisk hemsida, vilket är rekommenderat, är jämförelsen alltid kostnadsfri och du behöver inte heller oroa dig för att du ska binda upp dig på något.

Att jämföra är något som du bör göra i god tid. Även om det är lätt att få upp bra alternativ kommer du att behöva läsa igenom de villkor och regler som gäller för det nya bolaget, för att inte få en tråkig överraskning längre fram.

Dags att byta!

När du har hittat en försäkring som du tycker passar dig bra kan jämförelsesajten hjälpa dig att göra bytet. I vissa fall kommer du dock själv att behöva säga upp den som du har idag och registrera den nya. Kom ihåg att även om bindningstiden har löpt ut så kan du ha en uppsägningstid som du behöver anpassa dig efter. Här är det då viktigt att du ser till så att den nya försäkringen kickar igång när den gamla försäkringen går ut helt och hållet.

Observera att du aldrig bör försöka avbryta din pågående försäkring genom att sluta betala till försäkringsbolaget. Det är mycket riskfyllt och kan resultera i att du hamnar hos inkasso eller hos Kronofogden.

Fakta om Trafikförsäkringsföreningen (TFF)

Trafikförsäkringsföreningen (TFF) är som många vet ett samarbetsorgan för Sveriges alla trafikförsäkringsbolag. De försäkringsbolag som i nuläget är verksamma i Sverige, ska faktiskt enligt lag vara medlemmar i TFF. Denna förening ersätter trafikskador som har samband med okända, oförsäkrade och utländska fordon. De tar även ut en avgift av ägare till oförsäkrade motorfordon. Var medveten om att avgiften som debiteras bilägare till oförsäkrade motorfordon är mycket hög, beräkningen utgår från den högsta tillämpade försäkringspremien där det läggs på 10%, för att skapa incitament att skaffa sig en trafikförsäkring hos något av försäkringsbolagen. Avgiften ska dessutom bidra till att täcka alla kostnader för olyckor som orsakas av oförsäkrade eller oidentifierade fordon. Enligt trafikskadelagen (1975:1410) ska alla motordrivna fordon som används i trafik ska vara trafikförsäkrade.

TFF tillvaratar även våra svenska intressen i det internationella trafikförsäkringssamarbetet. Trafikförsäkringsföreningen (TFF) har många kontakter med utländska motsvarigheter och sådana kontakter tas angående olyckor med utländska fordon i Sverige, eller svenska fordon i utlandet.

TFF ansvarar också för det operativa branschgemensamma bilsamarbetet, bland annat för att förebygga bilbrott och andra skador.

Svenska Försäkringsbolag:

Nedan är en lista på försäkringsbolag som verkar i Sverige.

Populära bilmärken i Sverige

Populära bilmärken:

 • Acura
 • Alfa Romeo
 • Alpine
 • Ariel
 • Aston Martin
 • Audi
 • Bentley
 • BMW
 • Brabus
 • Brilliance
 • Bristol
 • Bugatti
 • Buick
 • Cadillac
 • Caterham
 • Chevrolet
 • Chrysler
 • Citroën
 • Dacia
 • Daewoo
 • Daihatsu
 • Dartz
 • De Tomaso
 • Dodge
 • Ferrari
 • Fiat
 • Fisker
 • Ford
 • Galloper
 • Geely
 • GMC
 • Gumpert
 • Hennessey
 • Honda
 • Hummer
 • Hyundai
 • Indigo
 • Infiniti
 • Jaguar
 • JDM
 • JEEP
 • KAZ
 • Kia
 • Koenigsegg
 • Lada
 • Lamborghini
 • Lancia
 • Land Rover
 • Lexus
 • Lincoln
 • Lotus
 • Marussia
 • Maserati
 • Maybach
 • Mazda
 • Mazzanti
 • McLaren
 • Mercedes-Benz
 • MG
 • Mini
 • Mitsubishi
 • Morgan
 • Nissan
 • Oettinger